En cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, a Asociación SOS Animalia  infórmate de que os teus datos persoais incorporaranse a un ficheiro automatizado para o seu tratamento, coa finalidade de xestionar a súa relación administrativa e de cobros, así como enviarte información xeral e comercial da Asociación. Asimesmo, poderás exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dos mesmos dirixíndote a SOS Animalia en info@sosanimalia.com

DATOS PERSOAIS

Nome e apelidos*

DNI*

Data de nacemento*
//

Dirección*

Localidade*

Provincia*

Correo electrónico*

DATOS BANCARIOS

CCC/IBAN*


ALTA DE SOCIO

Quero darme de alta como socio de SOS Animalia, mediante o pago dunha cuota de*:

EUROS CADA ANOEUROS CADA MES


Completa agora a opción correspondente:

- A miña cuota será anual, a pagar no mes de

- A miña cuota será mensual: a pagar o día


*Campos obrigatorios