1. Privacidade e Protección de Datos Persoais

Os datos persoais subministrados para a contratación dos nosos produtos incorporaranse nun ficheiro automatizado cuxa finalidade é a xestión da relación contractual-comercial, e que se tratará por medio do departamento comercial do responsable do ficheiro que é SOS Animalia con domicilio social en A CORUÑA, ESPAÑA e CIF G70346432. En ningún caso se facilitarán ou venderán a terceiros.
SOS Animalia declara que cumpre a normativa vixente respecto a protección de datos, en particular a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, que desenvolve a citada lei orgánica. Os socios e usuarios da sosnimalia.com teñen á súa disposición os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola lexislación vixente.

2. Notificacións

Todas as notificacións, requirimentos, peticións e outras comunicacións que deban efectuarse polas partes en relación coas presentes Condicións Xerais, deberán realizarse por escrito e entenderase que foron debidamente realizadas cando se entreguen en man ou ben remitidas por correo ordinario ao domicilio da outra parte ou ao correo electrónico desta, ou ben a calquera outro domicilio ou correo electrónico que a estes efectos cada parte poida indicar á outra.

3. Nulidade e ineficiencia das Cláusulas

Se calquera cláusula incluída nestas Condicións Xerais fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia afectará tan só a dita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as Condicións Xerais en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.